Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningen er stiftet d. 31. januar 1991. 
Klubbens navn er AMAGER SPORTSKLUB AF 1991 (fork. Amager SK) og har hjemsted i Københavns Kommune.
Klubben er opstået af en fusion mellem Motionsklubben af 1931, stiftet 5. november 1931 og IF Peder Lykke, stiftet 13. januar 1975.
Foreningen er tilsluttet Håndbold Region Øst, som er en del af DHF Specialforbund under Dansk Idræts Forbund, samt medlem af DGI
 
§2 Klubbens formål
Klubbens formål er at skabe og udbrede interessen for idræt, især håndbold, både på elite- og motionsplan, samt virke for fællesskabets fremme.
Overskud fra erhvervsmæssige aktiviteter går ubeskåret til klubbens drift.
 
§3 Klubbens spilledragt
Klubbens spilledragt:
Trøje: Grøn
Bukser: Grøn eller sort
 
§4 Optagelse og udmeldelse af medlemmer
Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive enten passiv eller aktiv medlem af foreningen.
Udmeldelse af klubben kan kun ske til klubbens kasserer. Udmeldelsesvarslet er 14 dage til d. 1 i en måned. 
 
§5 Kontingent
Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen, der samtidig fastsætter betalingsterminer.
Såfremt et passivt medlem er i restance, kan kassereren skriftligt opfordre medlemmet til at betale de skyldige beløb inden 10 dage. Bliver beløbet ikke betalt inden denne frist, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet og genoptagelse i klubben kan ikke finde sted, før end det skyldige beløb er betalt. 
Ved opstart af nye afdelinger eller hold, imellem to ordinære generalforsamlinger, har bestyrelsen ret til at fastsætte kontingent og betalingsterminer, som er gældende frem til den næste generalforsamling. Her kan kontingentfastsættelse og betalingsterminer fastsættes som alle andre hold/afdelinger. 
 
Kontingentsatser: Halvårlig - pr. 1. februar samt pr. 1. august.
Ama'R Super Kids 700 kr. årligt - Halvårligt
Trille Trolle 600 kr. årligt - Halvårligt
U6 Mix 850 kr. årligt - Halvårligt
U7 Mix 850 kr. årligt - Halvårligt
U8 Mix 850 kr. årligt - Halvårligt
U9 Drenge/Piger 1.800 kr. årligt - Halvårligt
U11 Drenge/Piger 1.800 kr. årligt - Halvårligt
U13 Drenge/Piger 1.800 kr. årligt - Halvårligt
U15 Drenge/Piger 2.000 kr. årligt - Halvårligt
U17 Drenge/Piger 2.000 kr. årligt - Halvårligt
U19 Drenge/Piger 2.000 kr. årligt - Halvårligt
Dame- & Herre Senior 2.200 årligt - Halvårligt
Oldboys & Oldgirls 2.000 kr. årligt - halvårligt
Senioridræt 700 kr. årligt - Halvårligt
Håndboldfitness 1.000 kr. årligt - Halvårligt
Støttemedlem 300 kr. årligt - Halvårligt 
 
§6 Ordinær generalforsamling
1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2) Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned og indkaldes skriftligt, via klubbens medlemsadministrationssystem og gennem klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. 
3) STK A:  Til generalforsamlingen har alle seniormedlemmer såvel aktive som passive, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 1 måned, stemmeret i anliggender der vedrører seniorspillere eller den samlede klub.
I anliggender, som vedrører ungdomsspillere eller den samlede klub, har ynglinge, juniorer samt forældre til yngre aktive ungdomsspillere, der ikke er i kontingentrestance, om som har været medlem i klubben i mindst 3 måneder, stemmeret efter følgende stemmeinddeling: Én stemme pr. indmeldte barn.
STK B: Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at et andet medlem af klubben kan stemme for sig, dog kan et medlem højest møde med 1 fuldmagt.
4) Foreningens regnskabsår er kalderåret.
5) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal og beslutningerne træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg (jvf. dog §12 Klubbens ophør).
6) Til generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret. For medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder har forældre eller hverve stemmeret på medlemmets vegne. Stemmeret er efter følgende stemmetildeling: Én stemme pr. medlem.
7) Forslag, der ønsked behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
 
Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er:
   1) Valg af dirigent.
   2) Valg af referent.
   3) Bestyrelsens beretning.
   4) Kassererens beretning - Herunder budget og kontingentfastsættelse.
   5) Indkomne forslag.
   6) Valg til bestyrelsen.
       Valg af:
  • Der skal vælges én formand, én kasserer samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer.
  • I lige år for en 2 årig periode vælges: Én formand samt 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer.
  • I ulige år for en 2 årig periode vælges: Kasserer samt 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer.
  • Hvert år for en 1 årig periode vælges: 1-2 revisorer. De valgte revisorer behøver ikke være professionelle, men kan være lægmænd. Dog er det et krav, at de har et kendskab der gør, at de kan komme med kvalificerede bemærkninger og kommentarer til regnskabet.
   7) Eventuelt
8) STK A: Ændringen omhandler digital generalforsamling. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
STK BBeslutningen efter STK. A alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
STK C: Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter STK. A. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
STK D: Bestyrelsen skal gære foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
STK E: Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
STK F: Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommende deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
 
§7 Beretning om klubbens virksomhed
På generalforsamlingen gives beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år af bestyrelsen.
På generalformsamlingen fremlægges endvidere de reviderede regnskaber til godkendelse.
Indkomne forslag behandles.
Opstillinge til bestyrelsen skal ske ved personligtfremmøde eller skriftligt samtykke erklæring - Genvalg kan finde sted. 
 
§8 Holdplacering
Klubbens 1. og 2. seniorhold spiller til enhver tid i de 2 højest rangerede rækker i de af DHF og HRØ udskrevne turneringer.
Lukkede holds placeringer skal godkendes af bestyrelsen.
 
 
§9 Valg af træner
Bestyrelsen er ansvarlig for valget af trænere. Valg af træner kan ske i dialog med de omhandlende spillere.
 
§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen foregår som beskrevet i §6 stk. 2. Stemmelighed og beslutningsdygtighed som beskrevet i §6 stk. 3 og §6 stk. 5 og med yderligere henvisning til § 12 (Klubbens opløsning).
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen.  
 
§11 Bestyrelsens ansvar
Alle dispositioner sker i klubbens navn, med det heraf følgende bestyrelsesansvar.
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet og formanden er ansvarlig for indkaldelse.
Der tages referat af møderne.
Meddelelser gives normalt på klubbens hjemmeside. 
 
§12 Klubbens opløsning
Beslutningen om klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene punkt er på dagsordenen.
Til stede skal være minimum halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og hvoraf mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indvarsles til ekstraordinær generalforsamling.
Beslutning om klubbens ophør kan på denne vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ved klubbens opløsning overdrages klubbens ejendele og midler til Håndbold Region Øst's ungdomsarbejde. 
 
§13 Karantæne og eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet groft eller flere gange overtræder foreningens regler og bestemmelser.
Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller flere gange handler til skade for foreningen.
Afgørelse om eksklusion af et medlem, må ikke træffes før det pågældende medlem er blevet hørt i sagen. 
Afgørelse skal ske skriftligt og skal være begrundet.
Et ekskluderende medlem kan anke kendelsen på den først kommende generalforsamling. Er der 2/3 flertal for, at bestyrelsen ikke har haft en berettiget begrundelse for eksklusionen, annulleres denne og medlemmet kan igen fungere som fuldgyldigt medlem af foreningen.
DHF, HRØ og DGI underrettes altid. 
 
§14 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kassereren, samt et menigt bestyrelsesmedlem. 
 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1991
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 3. april 2006
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. april 2007
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 7. juni 2010
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27. april 2014
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 30. april 2015
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27. april 2016
Seneste ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. maj 2021