Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningen er stiftet d. 31. januar 1991. 

Klubbens navn er AMAGER SPORTSKLUB AF 1991 (fork. Amager SK) og har hjemsted i Københavns Kommune.

Klubben er opstået af en fusion mellem Motionsklubben af 1931, stiftet 5. november 1931 og IF Peder Lykke, stiftet 13. januar 1975.

Foreningen er tilsluttet Håndbold Region Øst, som er en del af DHF Specialforbund under Dansk Idræts Forbund, samt medlem af DGI

 

§2 Klubbens formål

Klubbens formål er at skabe og udbrede interessen for idræt, især håndbold, både på elite- og motionsplan, samt virke for fællesskabets fremme.

Overskud fra erhvervsmæssige aktiviteter går ubeskåret til klubbens drift.

 

§3 Klubbens spilledragt

Klubbens spilledragt:
 

Trøje: Grøn

Bukser: Grøn eller sort

 

§4 Optagelse og udmeldelse af medlemmer

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive enten passiv eller aktivt medlem af foreningen. Indmeldelse sker gennem klubbens medlemssystem.

Udmeldelse af klubben kan kun ske til klubbens kasserer. Udmeldelsesvarslet er 14 dage til d. 1 i en måned. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

 §5 Kontingent

Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen, der samtidig fastsætter betalingsterminer.

Kontingent skal være betalt senest 10 dage efter forfaldsdato. Hvis dette ikke er sket, fremsendes der én rykker. Hvis medlemmet efter denne rykker stadig ikke har betalt det skyldige kontingent, kan medlemmet udelukkes og ikke genoptages, før gælden er betalt.

 

Ved opstart af nye afdelinger eller hold, imellem to ordinære generalforsamlinger, har bestyrelsen ret til at fastsætte kontingent og betalingsterminer, som er gældende frem til den næste generalforsamling. Her kan kontingentfastsættelse og betalingsterminer fastsættes som alle andre hold/afdelinger.  

 

 

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i april måned og indkaldes skriftligt, via klubbens medlemsadministrationssystem og gennem klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Regnskab, budget, og evt. indkomne forslag samt de skriftlige beretninger publiceres senest 7 dage før generalforsamlingen. Følgende fremsendes pr. mail til medlemmerne, via den mailadresse de har opgivet i klubportalen.  

Stk. a: Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. b: Beslutningen efter STK. A alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. c: Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter STK. A. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. d: Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. e: Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. f: Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommende deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er:

   1) Valg af dirigent.

   2) Valg af referent.

   3) Bestyrelsens beretning.

   4) Kassererens beretning - Herunder budget og kontingentfastsættelse.

   5) Indkomne forslag.

   6) Valg til bestyrelsen.

       Valg af:

  • I lige år for en 2-årig periode vælges:  3-5 bestyrelsesmedlemmer.
  • I ulige år for en 2-årig periode vælges:  4-6 bestyrelsesmedlemmer.
  • Hvert år for en 1-årig periode vælges: 1-2 revisorer. 
  • Hvert år for en 1-årig periode vælges: 1 suppleant

   7) Eventuelt

 

 §7 Generalforsamlingens forløb

 

På generalforsamlingen vælges en dirigent, som leder mødet. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

 

Til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 1 måned, stemmeret. For medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 1 måned har forældre eller hverve stemmeret på medlemmets vegne. Stemmeret er efter følgende stemmetildeling: Én stemme pr. medlem. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at et andet medlem af klubben kan stemme for sig, dog kan et medlem højest møde med 1 fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal og beslutningerne træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg (jvf. dog §12 Klubbens ophør). Ved fortsat stemmelighed forkastes forslag.

 

Såfremt 5 stemmeberettigede medlemmer kræver det, skal afstemning foregå skriftligt.

 

Referatet forelægges dirigenten til godkendelse, og bestyrelsen sørger for, at det udsendes til medlemmerne og lægges på klubbens klubportal.

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen foregår som beskrevet i §6. Stemmelighed og beslutningsdygtighed som beskrevet i §7 og med yderligere henvisning til § 12 (Klubbens opløsning).

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen.  

 

§9 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse, herunder økonomi varetages af bestyrelsen, der kan uddelegere opgaver og ansvar til udvalg eller enkeltpersoner under ansvar over for bestyrelsen. 

Generalforsamlingen vælger 7 til 11 bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende konstituerer sig med en formand, en kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges en suppleant.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, samt et menigt bestyrelsesmedlem. 

Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt.

Der tages referat af møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fem af medlemmerne er til stede. Det forudsættes, at alle bestyrelsesmedlemmer er underrettet om afholdelse af det pågældende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er endeligt ansvarlige for valget af trænere. Valg af træner kan ske i dialog med de omhandlende spillere.

 

§10 Holdplacering

Klubbens 1. og 2. seniorhold spiller til enhver tid i de 2 højest rangerede rækker i de af DHF og HRØ udskrevne turneringer.

Lukkede holds placeringer skal godkendes af bestyrelsen.

 

 §11 Klubbens opløsning

Beslutningen om klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene punkt er på dagsordenen.

Til stede skal være minimum halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og hvoraf mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indvarsles til ekstraordinær generalforsamling.

Beslutning om klubbens ophør kan på denne vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Ved klubbens opløsning overdrages klubbens ejendele og midler til Håndbold Region Øst's ungdomsarbejde. 

 

§12 Karantæne og eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet groft eller flere gange overtræder foreningens regler og bestemmelser.

Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller flere gange handler til skade for foreningen.

Afgørelse om eksklusion af et medlem, må ikke træffes før det pågældende medlem er blevet hørt i sagen. 

Afgørelse skal ske skriftligt og skal være begrundet.

Et ekskluderende medlem kan anke kendelsen på den først kommende generalforsamling. Er der 2/3 flertal for, at bestyrelsen ikke har haft en berettiget begrundelse for eksklusionen, annulleres denne og medlemmet kan igen fungere som fuldgyldigt medlem af foreningen.

DHF, HRØ og DGI underrettes altid. 

 

§13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Foreningens daglige økonomiske forretninger og udarbejdelse af årsregnskab varetages af kassereren.

 

§14 Revision 
 Revisionen varetages af en revisor valgt på generalforsamlingen. Revisoren vælges for et år ad gangen og skal til enhver tid have fri indsigt i foreningens bogføring og regnskaber.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1991

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 3. april 2006

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. april 2007

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 7. juni 2010

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27. april 2014

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 30. april 2015

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27. april 2016

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28. maj 2021

Seneste ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 26. april 2022