Vedtægter

Indhold

 

 • 1 – Foreningens navn og hjemsted

 

Foreningen er stiftet d. 31. januar 1991. Klubbens navn er AMAGER SPORTSKLUB AF 1991 (fork. Amager SK) og har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er opstået af en fusion mellem Motionsklubben af 1931 stiftet 5. november 1931 og IF Peder Lykke stiftet 13. januar 1975.

 

Foreningen er medlem af Håndbold Region Øst, som er en del af DHF specialforbund under Dansk Idræts Forbund samt medlem af DGI

 

 • 2 – Klubbens formål

 

Klubbens formål er at skabe og udbrede interessen for idræt, især håndbold, både på elite- og motionsplan, samt virke for fællesskabets fremme.

 

Overskud fra erhvervsmæssige aktiviteter går ubeskåret til klubbens drift.

 

 • 3 – Klubbens spillerdragt

 

Klubbens spillerdragt er:

Trøje: Grøn

Bukser: Sort

 • 4 – Optagelse og udmeldelse af medlemmer

 

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, kan enten blive passivt eller aktivt medlem af foreningen. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller på egen hånd gennem conventus.dk. Udmeldelsesvarslet er 14 dage til d. 1 i en måned.

 

 

 

 • 5 – Kontingent

 

Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen, der samtidig fastsætter betalingsterminer. Såfremt et medlem er i restance kan kasseren skriftligt opfordre medlemmet til at betale det skyldige beløb inden 10 dage. Bliver beløbet ikke betalt inden denne frist, kan bestyrelsen udelukke medlemmet og genoptagelse i klubben kan ikke finde sted, før end det skyldige beløb er betalt.

 

Ved opstart af nye afdelinger eller hold, imellem to ordinære generalforsamlinger, har bestyrelsen ret til at fastsætte kontingent og betalingsterminer, som er gældende frem til den næste ordinær generalforsamling, hvor kontingentfastsættelse og betalingsterminer fastsættes som alle andre hold/afdelinger.

 

 • 6 – Ordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned og indkaldes skriftligt via klubbens medlemsadministrationssystem og gennem klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3.a Til generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 1 måned, stemmeret. For medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder har forældre eller værge stemmeret på medlemmets vegne. Stemmeret er efter følgende stemmetildeling: En stemme pr. medlem.

Stk. 3.b Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at et andet medlem af klubben kan stemme for sig, dog kan et medlem højst møde med 1 fuldmagt.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages omvalg (jf. dog § 12, klubbens ophør).

Stk. 6. Ændring af vedtægter kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Kasserens beretning, herunder budget og kontingentfastsættelse
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
  • Der skal vælges en formand, en kasserer, samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer
  • Formand, samt 1-2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en 2 årig periode
  • Kasserer, samt 2-3 menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en 2 årig periode
  • Hvert år vælges 2 revisorer. De valgte revisorer behøver ikke være professionelle, men kan være lægmænd. Dog er det et krav at de har et kendskab der gør at de kan komme med kvalificerede bemærkninger og kommentarer til regnskabet. Revisorerne vælges for en 1 årig periode.

 

 • 7 – Beretning om klubbens virksomhed

 

På generalforsamlingen gives beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år af bestyrelsen. På generalforsamlingen fremlægges endvidere de reviderede regnskaber til godkendelse. Indkomne forslag behandles.

 

Opstilling til bestyrelsen skal ske ved personligt fremmøde eller skriftlig samtykkeerklæring. Genvalg kan finde sted.

 

 • 8 – Holdindplacering

 

Klubbens 1. og 2. seniorhold spiller til enhver tid i de 2 højest rangerende rækker i de af DHF og HRØ udskrevne turneringer. Lukkede holds placering skal godkendes af bestyrelsen.

 

 • 9 – Valg af træner

 

Bestyrelsen er ansvarlig for valget af trænere. Valg af træner kan ske i dialog med de omhandlende spillere.

 

 • 10 – Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen foregår som beskrevet i paragraf 6 stk. 2. Stemmemulighed og beslutningsdygtighed som beskrevet i paragraf 6 stk. 3 og paragraf 6 stk. 5 og med yderligere henvisning til paragraf 12 (klubbens opløsning). Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen.

 

 • 11 – Bestyrelsens ansvar

 

Alle dispositioner sker i klubbens navn med det heraf følgende bestyrelsesansvar.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet, og formanden er ansvarlig for indkaldelse.

Der tages referat af møderne.

Meddelelser gives normalt på klubbens hjemmeside.

 

 • 12 – Klubbens opløsning

 

Beslutning om klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene punkt er på dagsordenen. Tilstede skal være mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og hvoraf mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indvarsles til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om klubbens ophør kan på denne vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Ved klubbens opløsning overdrages klubbens ejendele og midler til Håndbold Region Øst’s ungdomsarbejde.

 

 • 13 – Karantæne og eksklusion

 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet groft eller flere gange overtræder foreningens regler og bestemmelser. Tilsvarende gælder hvis medlemmet groft eller flere gange handler til skade for foreningen.

Afgørelse om eksklusion af et medlem må ikke træffes før pågældende medlem er blevet hørt i sagen. Afgørelse skal ske skriftligt og skal være begrundet.

Et ekskluderet medlem kan anke kendelsen på den først kommende generalforsamling. Er der 2/3 flertal for at bestyrelsen ikke har haft en berettiget begrundelse for eksklusionen, annulleres denne og medlemmet kan igen fungere som fuldgyldigt medlem af foreningen. DHF og HRØ underrettes altid.

 

 

 

 

Vedtægterne er sidst ændret ved generalforsamlingen 30. april 2015.